Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Kupní smlouva

Kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat věc, která je předmětem koupě, kupujícímu, a umožnit mu k ní nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu. 

Úprava kupní smlouvy v  občanském zákoníku je členěna na koupi věci movité, koupi věci nemovité, prodej zboží v obchodě a koupi závodu.

Jako koupě movité věci se posoudí každá koupě, jejímž předmětem není nemovitá věc. Za kupní smlouvu se vždy považuje smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit. Na rozdíl od předchozí právní úpravy platí, že kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení (např. znalecký posudek).

Jedná-li se o koupi nemovité věci, kupní smlouva musí být písemná. Notář vám kupní smlouvu, jejímž předmětem bude nemovitá věc, může sepsat ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených. Notář je povinen při sepisu kupní smlouvy postupovat nestranně, tedy jak prodávající tak kupující mají záruku, že smlouva nebude jednostranně výhodná či nevýhodná pro jednu smluvní stranu. Notář poučí prodávajícího i kupujícího o důsledcích ujednání obsažených ve smlouvě. Při sepisu kupní smlouvy můžete využít notářskou úschovu peněz, kdy kupující zašle peníze na účet notářské úschovy a poté, co je proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, notář vyplatí peníze prodávajícímu. Notářská úschova poskytuje jistotu jak prodávajícímu, tak kupujícímu. Pokud si i kupní smlouvu necháte sepsat notářem, je notářská úschova peněz výrazně finančně zvýhodněna.

Notář vás poučí o dalších povinnostech souvisejících s prodejem nemovitých věcí, zejména o případech, kdy je nutno mít průkaz energetické náročnosti budovy, souhlasy orgánů veřejné moci a rovněž poskytne základní informace o daňových povinnostech.